POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego leasinguje.pl (dalej: „Serwis”).

Dane osobowe Użytkowników (dalej: „Dane”) podane w formularzu rejestracyjnym Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Użytkownikom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO.

§ 1.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Car Planet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sarnów 12, 39-332 Tuszów Narodowy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000750285.

§ 2.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA

Dane są zbierane na potrzeby rejestracji konta w Serwisie, tj. w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podanie Danych jest niezbędne do założenia konta w Serwisie.

Podczas rejestracji konta w Serwisie, Użytkownik obligatoryjnie podaje następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • nazwę firmy
 • adres siedziby (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych),
 • NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych),
 • telefon kontaktowy,
 • adres e-mail,

Podanie Danych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że ich niepodanie uniemożliwia rejestrację konta w Serwisie, co wiąże się z brakiem możliwości świadczenia usług przez Administratora.

§ 3.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIA DANYCH

Dane mogą być przekazywane dostawcom usług (dalej: „Dostawcy”) , z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania Danych.

Do Dostawców należą w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, firma programistyczna, dostawca hostingu, agencja marketingowa i interaktywna. Dane przechowywane są:

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – do czasu, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jaki może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego,

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – przez czas niezbędny do jej wykonania, a po tym czasie okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

W przypadku skierowania żądania, Administrator udostępnia Dane uprawnionym organom państwowym, w szczególności sądom powszechnym, prokuraturze, policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Administrator przechowuje Dane przechowywane są w platformie chmurowej Google Cloud Platform. Więcej informacji o zastosowanym rozwiązaniu znajduje się pod adresem cloud.google.com/terms/cloud-privacy-notice?hl=pl.

§ 4.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO).

Użytkownik ma prawo do wycofania każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa przed momentem jej wycofania. Wycofanie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego Dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania Danych, zostaną one usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO).

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Danych, jeżeli:

 • nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim Dane były przetwarzane w oparciu o jego zgodę,

 • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego Danych w celach marketingowych,

 • są przetwarzane niezgodnie z prawem,

Dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega,

Dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia Danych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować Dane w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego Danych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Danych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje prawidłowość Danych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia ich prawidłowości, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

 • gdy przetwarzanie Danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia Danych zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

 • gdy Dane przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania Danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając Dane.

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO).

Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza Dane, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

 • uzyskać dostęp do Danych;

 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych Danych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców Danych, planowanym okresie przechowywania Danych albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania Danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych Danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 • uzyskać kopię Danych.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Danych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego Dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z § 6 ust. 2 Polityki.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje Dane, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by Dane zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana Danych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie w sposób wskazany w § 6 ust. 2 Polityki.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5.

MECHANIZM COOKIES

Serwis używa plików cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis.

Administrator wykorzystuje pliki cookies do śledzenia statystyk strony (liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony). Administrator korzysta w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies Google LLC, w tym kodów śledzenia. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics Administrator będzie mógł korzystać z funkcji marketingowych.

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Pytania i wątpliwości w zakresie Polityki użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@leasinguje.pl.

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.