Regulamin serwisu internetowego leasinguje.pl

§ 1.DEFINICJE

 1. Administrator – właściciel Serwisu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 2. Gość – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana.
 3. Konto – zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje podawane przez Użytkownika w Serwisie.
 4. Kupujący – Użytkownik dokonujący transakcji Przedmiotu Ogłoszenia z Użytkownikiem publikującym przedmiotowe Ogłoszenie.
 5. Ogłoszenie – sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące Przedmiotu Ogłoszenia zamieszczone w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 6. Przedmiot Ogłoszenia — oferta cesji leasingu, sprzedaży na podstawie Faktury VAT lub w szczególnych okolicznościach, za zgodą Administratora, sprzedaży na podstawie faktury VAT marża przedmiotu będącego własnością lub w dyspozycji Użytkownika.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 8. Serwis – serwis internetowy leasinguje.pl.
 9. Użytkownik — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zarejestrowała Konto w Serwisie i zalogowała się na nie.

§ 2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Serwisu jest CAR PLANET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sarnów 12, 39-332 Tuszów Narodowy, NIP: 8172190249, REGON: 381434163, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000750285.
 2. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu oraz sposób świadczenia usług przez Serwis.
 3. Z Serwisu mogą korzystać Użytkownicy oraz Goście.
 4. Z Serwisu nie mogą korzystać Użytkownicy nie wyrażający zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3.REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Rejestracja Konta w Serwisie jest darmowa i jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik w celu rejestracji i aktywacji Konta w Serwisie podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. nazwę firmy,
  3. adres siedziby (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych),
  4. NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych),
  5. telefon kontaktowy,
  6. adres e-mail,
  7. adres e-mail do wysyłki faktur.
 3. Administrator dokonuje weryfikacji NIP każdego Użytkownika. W przypadku błędnej weryfikacji Użytkownik dokona indywidualnego aktywowania Konta zgodnie z wyświetloną instrukcją.
 4. Użytkownik ma możliwość:
  1. publikacji Ogłoszenia,
  2. uzyskania podglądu danych kontaktowych pozostałych Użytkowników publikujących Ogłoszenia.
  3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto.

§ 4.OGŁOSZENIE

 1. Użytkownik publikując Ogłoszenie samodzielnie ustala jego treść.
 2. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym.
 3. Informacje dotyczące Przedmiotu Ogłoszenia wynikające z treści Ogłoszenia powinny odpowiadać informacjom wskazanym przez Użytkownika w formularzu, wypełnianym podczas dodawania Ogłoszenia. Treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać Przedmiot Ogłoszenia.
 4. W czasie emisji Ogłoszenia Użytkownik nie ma możliwości zamiany Przedmiotu Ogłoszenia na inny. Jednocześnie ten sam Przedmiot Ogłoszenia w danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia.
 5. Treści Użytkownika w postaci zdjęć dodanych do Ogłoszenia powinny zawierać wyłącznie Przedmiot Ogłoszenia, którego dotyczy Ogłoszenie.
 6. W treści Ogłoszenia oraz na dodawanych przez Użytkownika zdjęciach do Ogłoszenia nie mogą znajdować się adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych, znaki wodne lub inne oznaczenia identyfikujące Użytkownika.
 7. Przedmiot Ogłoszenia w kategorii:
  1. samochód osobowy i dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton:
   1. nie może mieć więcej niż 10 (słownie: dziesięć) lat w chwili publikacji Ogłoszenia, licząc od daty pierwszej rejestracji Przedmiotu Ogłoszenia,
   2. nie może mieć zakwalifikowanej szkody całkowitej przez zakład ubezpieczeń,
   3. musi zostać przeniesiony na Kupującego na podstawie faktury VAT;
  2. samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony:
  3. motocykl:
  4. transport ciężki:
  5. maszyny budowlane:
  6. transport i elektronika:
  7. maszyny specjalistyczne:
  8. maszyny rolnicze:
  9. nieruchomości:
  10. fotowoltaika:
  11. sprzęt medyczny:
  12. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia niespełniającego wymagań Regulaminu.

§ 5. PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia przez Użytkownika w Serwisie wymaga:
  1. wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe oraz wcześniejszego zaakceptowania Regulaminu,
  2. aktywowania Ogłoszenia poprzez dokonanie płatności w pełnej należnej kwocie poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, KRS 0000347935, wpisana do Krajowej Instytucji Płatniczej prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.
  3. Po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich czynności wymienionych w § 5 ust. 1, Administrator przesyła na adres e-mail wskazany w formularzu wiadomość, w której potwierdza przyjęcie zamówienia emisji Ogłoszenia.
  4. Aktywacja Ogłoszenia następuje z chwilą zaksięgowania wpłaty.
  5. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od momentu aktywacji Ogłoszenia.
  6. Użytkownik, w okresie emisji Ogłoszenia ma możliwość jego edycji, tj. zmiany jego treści, w polach podlegających edycji, a także na odpłatnego przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
  7. Użytkownik ma możliwość zakończyć emisję Ogłoszenia w każdej chwili, z tym zastrzeżeniem że jest zobowiązany do jego zakończenia w momencie sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia. Zakończenie emisji Ogłoszenia nie powoduje zwrotu środków za niewykorzystany okres.

§ 6.PROMOWANIE OGŁOSZEŃ

 1. Użytkownik może promować zamieszczone Ogłoszenie, aktywując w Serwisie jedną lub więcej spośród poniższych Usług Promowania Ogłoszeń:
  1. podświetlenie na liście Ogłoszeń - Ogłoszenie wyświetlane jest na liście wyników wyszukiwania z użyciem tła o kolorze innym niż w przypadku Ogłoszeń niepromowanych w ten sposób;
  2. promowanie na początku listy Ogłoszeń - Ogłoszenie wyświetlane jest na liście wyników wyszukiwania przed wszystkimi innymi Ogłoszeniami, które nie są promowane w ten sposób. Usługa jest widoczna wyłącznie dla Użytkowników przeglądających listę wyników wyszukiwania wg wyboru sortowania domyślnego „od najnowszych”. Użytkownik przeglądający listę wyników wyszukiwania w każdym momencie może samodzielnie zmienić kryterium sortowania listy. Ogłoszenia są dodatkowe oznaczone niebieskim paskiem "Wyróżnione";
  3. promowanie na stronie głównej Serwisu - Ogłoszenie umieszczone jest na stronie głównej Serwisu;
  4. podbicie Ogłoszenia na liście Ogłoszeń - Ogłoszenie wyświetlane jest na liście wyników wyszukiwania na takiej samej pozycji, na jakiej byłoby wyświetlane w chwili dodania Ogłoszenia w Serwisie w standardowym trybie, przy czym Użytkownik przeglądający listę wyników wyszukiwania Ogłoszeń może następnie samodzielnie zmienić kryterium wyświetlania przedmiotowej listy.
  5. Usługi Promowania Ogłoszeń świadczone są od momentu ich aktywacji i trwają przez ilość dni wskazanych przez Użytkownika.
  6. Aktywacja Promowania Ogłoszenia następuje poprzez dokonanie płatności w pełnej należnej kwocie poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, KRS 0000347935, wpisana do Krajowej Instytucji Płatniczej prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

§ 7.OPŁATY

 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu, o których mowa w § 5 i § 6są odpłatne. Wysokość opłat określa Cennik stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Niewykorzystanie usług przez Użytkownika nie stanowi podstawy do zwrotu środków zapłaconych przez Użytkownika na rzecz Administratora.

§ 8.FAKTURY ELEKTRONICZNE

 1. Administrator wystawia Użytkownikowi zbiorczą fakturę elektroniczną za wszystkie usługi wykupione w Serwisie i opłacone w danym miesiącu kalendarzowym na koniec miesiąca kalendarzowego. Administrator wystawia fakturę na dane wskazane przez Użytkownika podczas rejestracji Konta.
 2. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.
 4. Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności edycję treści dokumentu, komentowanie, wypełnianie lub podpisywanie pól formularza.
 5. W przypadku wystawienia faktury na rzecz Użytkownika a następnie:
  1. udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, oraz
  2. zwracanej nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło,
  3. stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze,

  Administrator na warunkach określonych w Regulaminie wystawia na rzecz Użytkownika fakturę korygującą VAT zmniejszającą.

 6. Wystawienie faktury korygującej następuję na wniosek Użytkownika przesłany do Administratora drogą elektroniczną na adres kontakt@leasinguje.pl ze wskazaniem błędnych danych i podaniem poprawnych danych.
 7. Wystawienie faktury korygującej poprzedzone jest przesłaniem przez Administratora informacji o obniżeniu opłaty lub kwoty VAT. Informacja o obniżeniu kwoty wskazanej na fakturze VAT jest wysyłana drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta. Przesłanie informacji o obniżeniu opłaty lub kwoty VAT nie wymaga akceptacji i oznacza spełnienie warunków tego obniżenia.

§ 9.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Administrator, w zależności od rodzaju i skali naruszenia, może uzależnić korzystanie z Serwisu od przedstawienia dodatkowej dokumentacji potwierdzającej dane Użytkownika lub potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z zobowiązań względem Administratora, w tym w szczególności wykazania realizacji zaległych płatności, udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawiesić na czas określony lub nieokreślony emisję Ogłoszenia, zawiesić lub zablokować Konto Użytkownika lub uniemożliwić ponowną rejestracją Konta używając ten sam NIP.
 2. Administrator umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia Ogłoszenia w przypadku uznania, iż cena Przedmiotu Ogłoszenia odbiega znacznie i w sposób nieuzasadniony od ceny rynkowej.
 4. Modyfikacja lub usunięcie Ogłoszenia nie stanowi podstawy do zwrotu opłat Użytkownikowi poniesionych w związku z jego ogłoszeniem lub promowaniem.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Użytkownika umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkownika oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Przedmiotów Ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Użytkowników.
 7. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest w szczególności umieszczenie Ogłoszenia zawierającego informacje o zamiarze zakupu lub zamiany Przedmiotu Ogłoszenia, wystawienie Ogłoszenia dotyczącego więcej niż jednego Przedmiotu Ogłoszenia, podanie informacji w Ogłoszeniu wprowadzających w błąd, Ogłoszenia, które zawiera treści: powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące Administratorowi lub innym podmiotom, promocyjno-reklamowe lub ogłoszeniowe, linki lub logotypy kierujące do innych stron internetowych.
 8. Naruszenie Regulaminu stanowi także umieszczenie Ogłoszeń mających charakter licytacji lub aukcji Przedmiotu Ogłoszenia oraz dodawanie zdjęć zawierających produkty i usługi inne niż te będące Przedmiotem Ogłoszenia. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Administratora działań określonych w § 9 ust. 1.
 9. Administrator nie odpowiada za:
  1. brak zainteresowania Przedmiotem Ogłoszenia,
  2. realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących Przedmiotu Ogłoszenia,
  3. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
  4. działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Administratora,
  5. działanie siły wyższej,

  zawartość źródeł zewnętrznych, do jakich odsyła treść Ogłoszenia opublikowanego przez Użytkownika.

§ 10. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

 1. Użytkownik upoważnia Administratora i podmioty współpracujące z Administratorem, w okresie emisji Ogłoszenia w Serwisie do publikacji zdjęć zamieszczonych w Ogłoszeniu w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych. Użytkownik, z chwilą zamieszczenia w Ogłoszeniu treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego, wyraża zgodę na ich nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie w serwisach internetowych należących do Administratora, a także w serwisach partnerskich, z którymi Administrator współpracuje, w zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkich nośnikach,
  2. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
  3. publicznego wyświetlania i odtwarzania,
  4. wykorzystywania w różnych formatach wraz z prawem włączania ich w całości lub we fragmentach do innych utworów i tworzenia opracowań.
  5. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza siecią Internet. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Administratora.
  6. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
  7. W ramach usług dostępnych w Serwisie, Użytkownik zleca Administratorowi publikowanie ogłoszeń (w tym ich modyfikowanie) w innych serwisach internetowych należących do Administratora lub podmiotów powiązanych, a także w innych mediach takich jak prasa, telewizja, sieć Internet oraz banery i billboardy. Jednocześnie Administrator może umieścić na zdjęciach przedstawiających Przedmiot Ogłoszenia znak wodny, zawierający wskazanie nazwy Serwisu, celem zabezpieczenia przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.

§ 11. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

 1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą Załącznik do 2 do Regulaminu.

§ 12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych w ramach Serwisu.
 2. Reklamacji nie podlega:
  1. sytuacja, o której mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu,
  2. sytuacja, o której mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu.
  3. Reklamacje należy zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@leasinguje.pl.
  4. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
  5. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.
  6. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Administrator niezwłocznie zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
  7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

§ 13.ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin, w tym załączniki do Regulaminu, mogą zostać zmienione przez Administratora. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, Administrator poinformuje Użytkowników w Serwisie oraz drogą elektroniczną na adresy e-mail przypisane do Kont.

§ 14.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu.
 2. We wszelkich kwestiach technicznych Serwisu należy kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną na adres kontakt@leasinguje.pl
 3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2022 r.

Załącznik nr 1 – Cennik

Załącznik nr 2- Polityka Prywatności